Overzicht van stemmingen in de gemeenteraad van Wageningen, 2018 - 2022

Een overzicht van de raadsperiode 2014 - 2018 vindt u hier

Een overzicht van de raadsperiode 2010 - 2014 vindt u hier

Coalitie zetels       Oppositie zetels      
  voor   GroenLinks 6     Stadspartij 5      
  tegen   D66 5   VVD 2    
  verdeeld   PvdA 2     Connect 2      
  onthouding   CU 1     CDA 1      
    afwezig             SP 1      
          Totaal 14       Totaal 11      


Download dit overzicht in pdf


Sorteer deze tabel: klik op de partijlogo's en op de titels van de kolommen.

Datum Onderwerp Soort Eerste indiener HvW Resultaat
16-04-2018 Krediet bodemsanering Veerstraat Raadsvoorstel College Aangenomen
16-04-2018 Bestemmingsplan Rijnsteeg 44 Raadsvoorstel College Aangenomen
16-04-2018 Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Wageningen 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
16-04-2018 Uitvoering geven aan Verordening Winkeltijden Wageningen 2016 Motie VVD Verworpen
16-04-2018 Zienswijze MER campusroute - Betrekken van zes varianten van trechterringsnotitie in de MER procedure Motie GroenLinks Aangenomen
16-04-2018 Zienswijze MER campusroute - Betrekken van set alternatieve maatregelen in de MER procedure Motie SP Verworpen
14-05-2018 Procesvoorstel democratische vernieuwing: "Samen Verder in Wageningen" Procesvoorstel Coalitie Aangenomen
14-05-2018 Benoemen Wethouders Raadsvoorstel Coalitie Aangenomen
28-05-2018 Ruimtelijke uitgangspunten Olympiaplein 13 - toevoegen uitgangspunten over energieneutraliteit, bouwen voor doelgroepen en compact bouwen Amendement GroenLinks Verworpen
28-05-2018 Ruimtelijke uitgangspunten Olympiaplein 13 - integrale stedenbouwkundige visie Amendement ChristenUnie Aangenomen
28-05-2018 Ruimtelijke uitgangspunten Olympiaplein 13 Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Strategische visie laten vaststellen door gemeenteraden Amendement GroenLinks Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Energieneutraal in 2040 Amendement GroenLinks Verworpen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Aandacht voor nieuwe technologische ontwikkelingen Amendement VVD Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Maximale energiebesparing als uitgangspunt Amendement GroenLinks Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Explicieter inwoners en maatschappelijke organisaties betrekken Amendement PvdA Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Begrotingsstukken en instellen bestuurscommissie MGR Sociaal Domein Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Verklaring van geen bedenkingen Monsanto - Geen verklaring van bedenkingen afgeven Amendement GroenLinks Verworpen
28-05-2018 Verklaring van geen bedenkingen Monsanto Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Begroting Regio Foodvalley 2019-2022 Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Onderzoek naar meer openbare toiletgelegenheden Motie SP Aangenomen
28-05-2018 Komgrens aanpassen Motie ChristenUnie Aangenomen
11-06-2018 Begroting Regio De Vallei 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-06-2018 Bekrachtiging geheimhouding bijlagenboek "Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2018" Raadsvoorstel College Aangenomen
25-06-2018 Begroting en jaarstukken OddV Raadsvoorstel College Aangenomen
25-06-2018 Begroting en jaarstukken VGGM Raadsvoorstel College Aangenomen
25-06-2018 Tweede wijziging Legesverordening 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
25-06-2018 Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Bestemmingsplan Geertjesweg 19 en 56 - In begroting 2019-2020 een reserve opnemen voor maatregelen verkeersveiligheid Motie ChristenUnie Aangenomen
09-07-2018 Bestemmingsplan Geertjesweg 19 en 56 - Aandacht vragen voor de behoeften van senioren bij de indeling en dienstverlening supermarkt Motie ChristenUnie Aangenomen
09-07-2018 Bestemmingsplan Geertjesweg 19 en 56 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 - Opnemen meerjarig overzicht van benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit, en totaal van risico's Motie ChristenUnie Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 - Nagekomen inkomsten in het sociaal domein over 2017 en eerder, gescheiden van 2018 weergeven Motie GroenLinks Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 - Overzicht opnemen van alle eenmalige en structurele subsidies van meer dan 1.000 euro Motie VVD Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 - Niet afzien van verder onderzoek naar afspraken rond de geldlening aan Panterijn Motie Stadspartij Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Kadernota 2018 - budget doorbraakdossiers pas in 2019 beschikbaar Amendement Connect Verworpen
09-07-2018 Kadernota 2018 - verlaging budget natuur- en landschapsvisie Amendement Connect Verworpen
09-07-2018 Kadernota 2018 - budget vrijmaken voor gymzaal in zuid-oost Wageningen Amendement VVD Verworpen
09-07-2018 Kadernota 2018 - Aandacht voor seksuele intimidatie en misbuik binnen verenigingen Motie D66 Aangenomen
09-07-2018 Kadernota 2018 - gesprek aangaan over sociale randvoorwaarden van economische groei Motie Connect Aangenomen
09-07-2018 Kadernota 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Omgevingskwaliteits- en beoordelingskader Grebbedijk - toevoegen onderdeel "recreatie en tourisme" Amendement Connect Aangenomen
09-07-2018 Omgevingskwaliteits- en beoordelingskader Grebbedijk Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Regionale Programmering Werklocaties Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Verkeersbesluit "JSO 56 18, genomen op 13-06-2018" in te trekken: Haarweg en Zijdvang openstellen voor personenauto's Motie CDA Verworpen
17-09-2018 Verklaring van geen bedenkingen asielzoekerscentrum "De Leemkuil" Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Bestemmingsplan Churchillweg 150 Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Verkabeling van hoogspanningsverbindingen Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Parkeerverordening 2018 en verordeningn parkeerbelastingen 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Wijziging bouwverordening Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Parkeerverordening 2018 en verordeningn parkeerbelastingen 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Opstellen aantal varianten voor verbindingen tussen snelfietsroutes Motie D66 Aangenomen
01-10-2018 Afgeven gemeentegarantie aan KV Wageningen Raadsvoorstel College Aangenomen
01-10-2018 Jaarstukken 2017 en ontwerp begroting 2019 Veilig Thuis Gelderland Midden Raadsvoorstel College Aangenomen
01-10-2018 Wijziging regeling MGR sociaal domein centraal Gelderland Raadsvoorstel College Aangenomen
29-10-2018 Garantstelling VvE Nolensstraat Raadsvoorstel College Aangenomen
29-10-2018 Relevante informatie toesturen over snelfietsroute Ede-Wageningen Motie VVD Verworpen
12-11-2018 Rolneming M.E.R.-fase "Beter Bereikbaar Wageningen" Raadsvoorstel College Aangenomen
12-11-2018 Bestemmingsplan Grintweg 295 - Ecologische verbindingszone Motie GroenLinks Aangenomen
12-11-2018 Bestemmingsplan Grintweg 295 Raadsvoorstel College Aangenomen
12-11-2018 Beheersverordening begraafplaats en verordening begraafrechten - Nieuwe invulling van het "Baarhuisje" Motie CDA Aangenomen
12-11-2018 Beheersverordening begraafplaats en gedenkpark "de Leeuwerenk" en verordening begraafrechten Raadsvoorstel College Aangenomen
12-11-2018 Beleidsregels kamergewijze verhuur aanpassen, zodat kamergewijze verhuur voor verspreid liggende woningen mogelijk wordt Motie Stadspartij Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - OZB niet meer dan trendmatig verhogen Amendement VVD Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Raadsbudget beschikbaar stellen, informatieplan verlagen voor 2019 Amendement GroenLinks Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - 50.000 euro voor een nieuwe reserve "ontwikkeling Grebbedijk" Amendement Connect Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Besteding raadsbudget pas nadat nieuw beleid aan de raad is voorgelegd Amendement GroenLinks Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Wijziging "Taalcursussen Engels" naar "integratietraject waar taalcursussen Nederlands deel van uitmaken" Amendement Connect Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - In de begroting opnemen dat stress, burn-outs en depressies bespreekbaar gemaakt moeten worden Amendement Connect Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Inventarisatie ombuigingen binnen bestaande projecten Motie ChristenUnie Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Gemeentelijk investeringsfonds instellen voor klimaat, energietransitie, zorg en inkomen en stadscentrum Motie CDA Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Hondenbelasting gebaseerd op werkelijke uitgave Motie Connect Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Lucht en geluid bij nieuwe ruimtelijke projecten toetsen aan WHO normen Motie GroenLinks Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Installaties voor energieopwekking verbieden in de groene contour om Wageningen Motie Stadspartij Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Opstellen makelijk meetbare indicatoren voor kwantiteit en kwaliteit groen Motie VVD Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Klimaat vanaf 2019 in zelfstandig programma presenteren Motie D66 Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Alleen ongeadresseerde reclamefolders bij "Ja-Ja stikker" Motie ChristenUnie Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Wageningen aanmelden bij samenwerkingsverbanden omtrent gehandicaptensport Motie D66 Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Begrijpbare regels opstellen voor de voorwaarden van garantstellingen Motie Stadspartij Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 Raadsvoorstel College Aangenomen
13-11-2018 Belastingverordeningen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
10-12-2018 Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg - Vergroten afstand tussen heg en zonnepark aan de westelijke perceelgrens Amendement GroenLinks Aangenomen
10-12-2018 Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg - Onderzoek gevolgen biodiversiteit en bodemkwaliteit, en meenemen multifunctionele invulling bij vergelijkbare projecten Motie Connect Aangenomen
10-12-2018 Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg Raadsvoorstel College Aangenomen
10-12-2018 Verklaring van geen bedenkingen asielzoekerscentrum De Leemkuil Raadsvoorstel College Aangenomen
10-12-2018 Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
10-12-2018 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst de Vallei Raadsvoorstel College Aangenomen
14-01-2019 Garantstelling handboogschietbaan Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-01-2019 Archiefverordening 2019 Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-01-2019 Jaarstukken 2017 RSG Pantarijn Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-01-2019 Afzien van precariobelasting in vanaf 2020, compenseren inwoners voor doorberekening Vitens Motie Stadspartij   Verworpen
14-01-2019 Inzet voor verdere bevordering sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid LHBTI'ers; Wageningen uitroepen tot regenbooggemeente Motie GroenLinks   Aangenomen
14-01-2019 Herbestemming aula toevoegen aan stadagenda, initiatieven vanuit de stad meenemen in planvorming Motie VVD   Aangenomen
28-01-2019 Bestemmingsplan Churchillweg 2 (Kirpestein) Raadsvoorstel College Aangenomen
28-01-2019 Geldlening KV Wageningen Raadsvoorstel College Aangenomen
28-01-2019 Tarieven onroerende zaakbelastingen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
28-01-2019 Kaderbrief Regio de Vallei Raadsvoorstel College Aangenomen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Zo min mogelijk verhoging in stedelijk deel Grebbedijk Amendement GroenLinks Aangenomen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Mogelijkheid tot meerlaagse parkeervoorzieningen aan noordzijde van de Grebbedijk Amendement VVD Verworpen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Ontwikkeling wandelverbindingen tussen de Grebbedijk en de Afweg Amendement ChristenUnie Aangenomen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Toevoegen "fraai panorama-uitzichtpunt driehoek" Amendement PvdA Aangenomen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk Raadsvoorstel College Aangenomen
11-02-2019 Kaderbrief Regio Foodvalley 2020-2023 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-02-2019 Verordening naamgeving en nummering Wageningen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen